Witamy w dziale "Informacje Prawa Obywatelskie".

Zarejestrowani użytkownicy naszego serwisu mogą w tym dziale publikować swoje artykuły dotyczące praw obywatelskich.

Serwis nie odpowiada za treść takich publikacji.  

 

Opublikuj swój artykuł.

-----------------------------------------------------------------------

Elżbieta RafalskaMinister Elżbieta Rafalska przedstawiła dwa projekty ustaw będące reakcją rządu na postulaty środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Są to niezwykle cenne rozwiązania, które w istotny sposób poprawią sytuację osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie takich rozwiązań, jako organizacje niosące pomoc ludziom niepełnosprawnym, postulujemy od wielu lat.

Bardzo istotne jest to, że rządowe projekty zakładają jednakową pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i nie dyskryminują żadnej części tego środowiska.

Zobacz:

 

Elżbieta RafalskaMinister Elżbieta Rafalska zwróciła się do władz samorządowych z apelem o identyfikację placówek, w których mogą przebywać osoby wymagające całodobowej opieki, a co do których zachodzi podejrzenie, że działają nielegalnie tj. bez wymaganych prawem zezwoleń.

Pismo w tej sprawie zostało już skierowane do wojewodów.

O każdym takim przypadku należy informować służby Wojewody.  Szybka informacja w takich sprawach, przekazana do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy.

 

 Do redakcji serwisu wpłynęła taka oto notatka:

SMUTNA  ALE PRAWDZIWA, JESIENNA  NOTATKA 

O LOSIE  STARSZEJ  OSOBY I SPOŁECZNEJ  NIEMOCY

W dniu 1 listopada 2016,  około godz. 5.30  musiałem interweniować w sprawie  osoby około  80 lat  , która od kilku miesięcy   traci kontakt z rzeczywistością  (omamy wzrokowe, słuchowe, wizje osób chodzących po mieszkaniu) a na dodatek  jest  zniedołężniała, ociężała i ostatnio  poraniona z uwagi na  upadki w swoim mieszkaniu. Jest to osoba sa-motna a nikt  ze znajomych nie chce  mieć drugich kluczy do jej miesz-kania,  bo wymieniona oskarża ich potem o kradzież pieniędzy albo biżuterii.

W rezultacie po raz kolejny wzywam  poprzez   telefon 112  straż pożarną  i pogotowie.

Elżbieta Rafalska

Informacja MRPiPS

W Ministerstwie Rodziny trwają prace nad realizacją wyroku TK i poprawą sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, których świadczenie wynosi 520 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał kolejny, korzystny wyrok dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Dotyczy on zaskarżenia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

Postępowanie w sprawie zawieszone zostało z uwagi na toczące się równolegle postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia prawa wnioskodawczyni do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad niepełnosprawną matką.

W Sejmie trwają prace na ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej. Jest to bardzo cenna inicjatywa, choć jak ocenili w dniu 11 czerwca 2015 roku, uczestnicy spotkania Parlamentarnego Zespołu d.s. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ma także mankamenty, które należałoby poprawić.

Jednym z mankamentów jest to, że ustawa ta wyklucza możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, które jednak nie zdecydowały się na korzystanie ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Takich osób w społeczeństwie jest wiele tysięcy.

Sejm 27 maja 2015 r. Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Zwracamy się z tym pytaniem do ministerstwa, ponieważ dotyczy ono około, a może nawet więcej niż 2 mln osób w Polsce, o których prawa stale trzeba się upominać, gdyż są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Każdy dzień ich życia zależy od tego, czy ktoś będzie się nimi opiekował i pomoże im zaspokoić ich najbardziej elementarne potrzeby. Mówimy o takiej grupie osób.

Zapada coraz więcej wyroków korzystnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Przykre jest jednak to, że znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji ludzie tak często muszą dochodzić swoich praw w sądach.

Poniżej publikujemy niektóre z korzystnych wyroków, ich lektura może okazać się przydatna podczas załatwiania spraw w urzędach.  

Szanowni Państwo,

Corocznie 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

22 stycznia 2015 r. w Senacie, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy petycję dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r.

Zobacz materiały Senatu RP, dotyczące tej petycji.

Opis najważniejszych działań realizowanych w 2013 r. w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Działania te, zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowanego i uchwalonego przez Rady Ministrów w 2006 r. realizowane są przez wszystkie szczeble administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ukierunkowane są zarówno do osób doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących przemoc w rodzinie.